මාලබේ ලක්ෂ 12.5න් හදපු වර්ග අඩි 500 dome house එක බලන්න යමුද ?

0 Просмотры
Издатель
for more info contact Mr. Duncan 0757028729
#dome #malabe dome_house

interview 01 :
interview 02 :
dome house plan review in sinhala language :
dome house 2 storeys plan review in sinhala language :

----------
Contact Details;
( ඩන්කන් මහත්මා සම්බන්ද කරගැනිමට පහත අංකයට අමතන්න )
Mr: Duncan Wickramasinghe
mobile number: 075 7028729
whatsapp number: 075 7028729
email : greenohomes2011@

------------

ath pavura video :
How Bulletproof is a Monolithic Dome?
Concrete Dome Explosive Test :

----------

Edited in
Adobe premiere cc 2019


------------

join us for more videos
subcribe us on youtube channel
"
facebook :


------------

Thanks for watching!

----------

tag, #sl_construction #Duncan_Wickramasinghe #dome_house
Low cost eco friendly homes - Duncan Wickramasinghe, ATH PAVURA, Dome house sinhala
Kedella, low cost house design, dome house,, how build low cost house, Duncan, Wickramasinghe, house project, low budget, house, sajith premadasa,cool house, enegy saving house,circular type house,wenasa programme,no repair house,investment,fiber glass doors,no tree house, 6 perch house srilanka, mould house, greenohomes, dunco lanka, inventor house, japan dome house,earthquick safe house, indoonisia safe house,
Категория
Другие игры
Комментариев нет.